Hướng dẫn sử dụng

MS SQL Server
Download phần mềm quản lý bán hàng VNUNI

Phiên bản v2.4.8 Tính năng mới Phần mềm bán hàng VNUNi® SIC (Sales & Inventory Control) được phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft SQL Server để quản lý dữ liệu của phần mềm. Vì vậy, để […]