Release Notes

Phần mềm bán hàng VNUNI - Phiên bản mới 2.4.7

Thông báo phiên bản mới?

Author admin

VNUNI phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNi® Sales & Inventory Control Ngày 23-Apr-2019: VNUNI SIC v2.4.8 Tính năng mới: 1. Sửa: Thay đổi lại thuật toán đăng ký bản quyền (các khách hàng đang sử dụng phần mềm khi nâng cấp sẽ […]